VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

F! by Fabulous!
Stéphanie Tuytens
Baarstraat 24
9700 Oudenaarde
Belgie
BE 0639.833.972
Hello@fbyfabulous.be
Tel +32 478 522 911

(hierna “de verkoper” genoemd)

2. ALGEMENE BEPALINGEN

F! by Fabulous!, de online webshop van Stéphanie Tuytens, met maatschappelijke zetel, Baarstraat 24, 9700 Oudenaarde (België), BTW BE0639.833.972 verkoopt online sportkledij en sportaccessoires.

De internetgebruiker die een product van F! by Fabulous! wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de klant” aangeduid.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

3. AANBOD

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of achterhaald is.
De verkoper is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

De verkoper heeft het recht om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. PRIJS EN FACTUUR

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en administratieve kosten. Transportkosten worden aangerekend, tenzij anders vermeld.
De opgegeven prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De klant gaat ermee akkoord dat F! by Fabulous! haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de klant toch een papieren factuur wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen via e-mail naar: hello@fbyfabulous.be .

5. BETALINGSMETHODES

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden met Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, iDeal, Sofort Banking, GiroPay, Amex, bankoverschrijving. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop. In geval de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt F! by Fabulous! samen met Multisafepay. Multisafepay is al meer dan 15 jaar de betrouwbare partner in online en mobiel betalen en garandeert een maximale bescherming tegen mogelijke fraude.

F! by Fabulous! behoudt zich het recht om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

Ingeval betaling toegestaan wordt na ontvangst van de goederen, geldt bovendien dat bij gebreke aan tijdige betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% zal verschuldigd zijn alsook moratoire intrest van 10% tot datum algehele betaling.

6. BESTELLING VAN DE PRODUCTEN

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van F! by Fabulous!, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op “In winkelmand”. Op die manier komt het gekozen artikel in het “Winkelmandje” terecht. De klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in het “Winkelmandje” bevindt. Indien de klant zijn order wil bevestigen dient hij een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De klant ontvangt via een eerste e-mail, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

7. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

F! by Fabulous! zal zich naar best vermogen inspannen om de bestelling naar het opgegeven adres te sturen en dit tussen de 2 à 5 werkdagen na bevestiging van de bestelling (voor België). Tussen de 2 à 10 werkdagen voor het buitenland. De bestelling wordt verstuurd met Bpost en aangeboden op werkdagen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres waarmee de klant het pakket kan gaan afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor van Bpost en volgens de regels van Bpost.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.

8. HERROEPINGSRECHT EN RETOURMODALITEITEN

De klant heeft het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product, F! by Fabulous! op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Het herroepingsrecht voor geleverde producten is slechts geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product. Het herroepen product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de pakbon en van een volledig ingevuld retourdocument. Het retourdocument vindt u in de footer bij “Retour en Retourdocument”. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 14 kalenderdagen verstreken zijn, is F! by Fabulous! niet meer in staat om de retour te aanvaarden. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres:

F! by Fabulous!
Baarstraat 24
9700 Oudenaarde
België

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de klant.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour door F! by Fabulous!. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag.

Artikelen in solden kunnen niet geretourneerd worden.

9.EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen.

10. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
De waarborg is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik en  slecht onderhoud.
De waarborg is niet overdraagbaar.

12. OVERMACHT

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor enige welkdanige andere niet-uitvoering van zijn verbintenissen wegens overmacht, waaronder niet-limitatief  begrepen wordt: gebeurtenissen buiten zijn normale controle, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport,  stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door te bestellen op de webshop van F! by Fabulous!, stemt de klant uitdrukkelijk in met de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. F! by Fabulous!  zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

14. KLANTENDIENST

De klantendienst van de verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 522 911, via e-mail op hello@fbyfabulous.be of per post op het volgende adres: Baarstraat 24, 9700 Oudenaarde, België.

15. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden kunnen aangevuld worden door bijzondere voorwaarden die primeren op de algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde aangepast of aangevuld worden.

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVINGEN

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de vestigingsplaats van F! by Fabolous (Oudenaarde).
Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige F! by Fabulous! website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van F! by Fabulous! gebruikt worden.

18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

19. CADEAUBON

Iedere Gift Card is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere Gift Card wordt slechts één maal verstrekt en is geldig voor 1 jaar na datum van uitgifte. De klant dient de Gift Card (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats.
Om een Gift Card te gebruiken dient de klant de door hem geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult de klant de exacte code in.
De restwaarde van de Gift Card kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Gift Cards of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Gift Card, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden ondersteund door Multisafepay.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

Geen producten in je winkelmand.